კონსტიტუციური სამართლის სახელმძღვანელო – ავთანდილ დემეტრაშვილი

Untitled3

შეგიძლია გადმოწეროთ ან ონლაინ წაიკითხოთ კონსტიტუციური სამართლის  სახელმძღვანელო – ავთანდილ დემეტრაშვილი

გადაწერა / ონლაინ წაკითხვა
გადაწერა 

 

სარჩევი

წინათქმა

კარი I. კონსტიტუციური სამართლის ცნება, სისტემა, წყაროები
თავი პირველი. საქართველოს კონსტიტუციური სამართლის
დარგი
§1. კონსტიტუციური სამართლის დარგის ცნება
§2. კონსტიტუციური სამართლის დარგის სისტემა
§3. კონსტიტუციური სამართლის დარგის წყაროები
თავი მეორე. კონსტიტუციური სამართლის მეცნიერება
§1. კონსტიტუციური სამართლის მეცნიერების ცნება და
მისი ამოცანები
§2. კონსტიტუციური სამართლის მეცნიერების საგანი
და სისტემა
§3. კონსტიტუციური სამართლის მეცნიერების
წყაროები
§4. კონსტიტუციური სამართლის მეცნიერების
აღმოცენება და განვითარება

თავი მესამე. კონსტიტუციური სამართლის სასწავლო
დისციპლინა
§1. კონსტიტუციური სამართლის სასწავლო
დისციპლინის მნიშვნელობა და ამოცანები
§2. კონსტიტუციური სამართლის სასწავლო
დისციპლინის სისტემა
§3. კონსტიტუციური სამართლის სასწავლო
დისციპლინის ლექციების თემატიკა, პრაქტიკული
მეცადინეობების (სემინარების) გეგმები, სტუდენტთა
ინდივიდუალური მოხსენებების, რეფერატების
აგრეთვე კოლოკვიუმებისა და საქმიანი თამაშების
საკითხები
საკონტროლო კითხვები და დავალება
კარი II. მოძღვრება კონსტიტუციაზე. საქართველოს კონსტიტუცია
თავი მეოთხე. კონსტიტუციონალიზმისა და კონსტიტუციის
გააზრება
§1. კონსტიტუციონალიზმი, კონსტიტუცია,
კონსტიტუციური წესწყობილება
§2. მსოფლიოში კონსტიტუციათა განვითარების
ისტორია

§3. კონსტიტუციის ცნება, ფუნქციები და სახეები
§4. კონსტიტუციური რეგულირების ობიექტები და
კონსტიტუციის სტრუქტურა
§5. კონსტიტუციის გადასინჯვის წესი
საკონტროლო კითხვები და დავალება
თავი მეხუთე. საქართველოს კონსტიტუციური განვითარება
§1. საქართველოს კონსტიტუციური ისტორიის
სათავეები
§2. საქართველოს 1921 წლის 21 თებერვლის
კონსტიტუცია
§3. საბჭოთა კონსტიტუციები საქართველოში.
§4. გარდამავალი პერიოდის კონსტიტუციური
კანონმდებლობა
საკონტროლო კითხვები და დავალება
თავი მეექვსე. საქართველოს 1995 წლის 24 აგვისტოს
კონსტიტუციის ზოგადი დახასიათება
§1. საქართველოს კონსტიტუციის შემუშავება და
მიღება
§2. საქართველოს კონსტიტუციის სტრუქტურა
§3. საქართველოს კონსტიტუციის გადასინჯვა
საკონტროლო კითხვები და დავალება

კარი III. ადამიანის ძირითადი უფლებების კონსტიტუციურ–
სამართლებრივი დახასიათება
თავი მეშვიდე. ძირითადი უფლებების ზოგადი გააზრება
§1. ძირითადი უფლებების ცნება
§2. ძირითადი უფლებების წარმოშობა და განვითარება
§3. ძირითადი უფლებების კატეგორიები
§4. ძირითადი უფლებების შეზღუდვის საფუძვლები
თავი მერვე. საქართველოს მოქალაქეობა
§1. მოქალაქეობის ცნება
§2. საქართველოს მოქალაქეობის შეძენა
§3. საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტა
§4. საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენა
§5. ორმოქალაქეობა საქართველოში
თავი მეცხრე. საქართველოს მოქალაქეთა ძირითადი უფლებები
თავი მეათე. უცხოელების სამართლებრივი სტატუსი
საქართველოში
საკონტროლო კითხვები და დავალება

თავი მეთერთმეტე. ძირითადი უფლებების დაცვის
კონსტიტუციური ინსტიტუტები და პროცედურები
§1. ადამიანის უფლებათა დაცვის
შიდასახელმწიფოებრივი მექანიზმები
§2. ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო
ინსტიტუტები და პროცედურები
კარი IV. სახელმწიფო ფორმა. საქართველოს სახელმწიფოებრივი
ფორმის თავისებურებანი
თავი მეთორმეტე. სახელმწიფო ფორმის ზოგადთეორიული
გააზრება
§1. სახელმწიფოს მმართველობის ფორმა
§2. სახელმწიფოს ტერიტორიული ორგანიზაციის ფორმა
§3. სახელმწიფო რეჟიმი
თავი მეცამეტე. თანამედროვე საქართველოს სახელმწიფო
ფორმის კონსტიტუციური პარამეტრები
§1. საქართველოს მართვა–გამგეობისა და ტერიტორიული
ორგანიზაციის თავისებურებანი
§2. საქართველოს, როგორც ერთიანი სახელმწიფოს
კოსნტიტუციურ–სამართლებრივი სტატუსი
§3. ავტონომიური რესპუბლიკების კონსტიტუციურ–
სამართლებრივი სტატუსი საქართველოს
შემადგენლობაში

კარი V. საარჩევნო სისტემა და საარჩევნო სამართალი. საქართველოს
საარჩევნო სამართალი
თავი მეთოთხმეტე. საარჩევნო სამართლისა და საარჩევნო
სისტემის ზოგადი დახასიათება
§1. არჩევნების ცნება და სოციალური ფუნქცია
§2. არჩევნების სახეები და პერიოდულობა
§3. საარჩევნო სისტემა და საარჩევნო სამართალი
§4. საარჩევნო სამართალის პრინციპები
§5. საარჩევნო პროცესი და არჩევნების დაფინანსება
§6. საარჩევნო სისტემები
თავი მეთხუთმეტე. არჩევნების სამართლებრივი რეგულირება
საქართველოში
§1. საქართველოს საარჩევნო სამართალი
§2. საქართველოში მოქმედი საარჩვენო სისტემები
§3. საარჩვენო პროცესი საქართველოში
თავი მეთექვსმეტე. რეფერენდუმი

კარი VI. ხელისუფლების დანაწილება, როგორც სახელმწიფო
ხელისუფლების ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრინციპი
საქართველოს სახელმწიფოებრიობაში
კარი VII. საკანონმდებლო ხელისუფლება. საქართველოს პარლამენტი
თავი მეჩვიდმეტე. საპარლამენტო სამართლის შედარებითი
გააზრება
§1. პარლამენტის ცნება, მისი წარმომადგენლობითი ხასიათი
და ფუნქცია
§2. პარლამენტის კომპეტენცია
§3. პარლამენტისა და მისი პალატების სტრუქტურა
§4. პარლამენტარის სტატუსი
§5. პარლამენტის მუშაობის წესი
§6. საკანონმდებლო პროცესი
თავი მეთვრამეტე. საქართველოს პარლამენტი
§1. ევოლუციის მოკლე მიმოხილვა
§2. საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენლობითი
ხასიათი, მისი ფორმირების წესი და სტრუქტურა
§3. საქართველოს პარლამენტის ადგილი სახელმწიფო
ხელისუფლების სისტემაში და მისი კომპეტენცია
§4. საქართველოს პარლამენტის წევრის სტატუსი
§5. საქართველოს პარლამენტის მუშაობის წესი
§6. საკანონმდებლო პროცესი საქართველოს პარლამენტში
§7. განსაკუთრებული საკანონმდებლო პროცედურები
§8. განსაკუთრებული საპარლამენტო პროცედურები

კარი VIII. სახელმწიფოს მეთაურის ზოგადი დახასიათება.
საქართველოს პრეზიდენტი
თავი მეცხრამეტე. სახელმწიფოს მეთაურის ადგილი და როლი
კონსტიტუციური ინსტიტუტების სისტემაში
§1. პრეზიდენტის ინსტიტუტის აღმოცენება და განვითარება
§2. სახელმწიფოს მეთაურის სტატუსი სახელმწიფო
უმაღლეს ორგანოთა სისტემაში
§3. სახელმწიფოს მეთაურის თანამდებობაზე გამწესება,
უფლებამონაცვლეობა და პასუხისმგებლობა
§4. სახელმწიფოს მეთაურის უფლებამოსილებები
თავი მეოცე. საქართველოს პრეზიდენტი
§1. პრეზიდენტის ინსტიტუტის აღმოცენება საქართველოში
§2. საქართველოს პრეზიდენტის თანამდებობაზე გამწესება,
უფლებამონაცვლეობა და პასუხისმგებლობა
9
§3. საქართველოს პრეზიდენტის უფლებამოსილებები
§4. საქართველოს პრეზიდენტის ადგილის და როლი
სახელმწიფოს უმაღლეს ორგანოთა სისტემაში
საკონტროლო კითხვები და დავალება

კარი IX. მთავრობა სახელმწიფო ხელისუფლების სისტემაში.
საქართველოს მთავრობა
თავი ოცდამეერთე. მთავრობის ზოგადი დახასიათება
§1. მთავრობის ცნება
§2. მთავრობისა და მისი წევრების სამართლებრივი სტატუსი
§3. მთავრობის ფორმირება, შემადგენლობა, სტრუქტურა
§4. მთვრობის კომპეტენცია
თავი მცდამეორე. საქართველოს მთავრობა
§1. მოკლე ისტორიული ექსკურსი
§2. საქართველოს მთავრობის სტატუსი მოქმედი
კანონმდებლობის მიხედვით
§3. საქართველოს მთავრობის ფორმირება
§4. საქართველოს მთავრობის სტრუქტურა და კომპეტენცია
§5. საქართველოს მთავრობის სხდომები
კარი X. სასამართლო ხელისუფლების ორგანოები
§1. მოსამართლე, სასამარლო, სასამართლო ორგანოთა
ერთობლიობა, სასამართლო ხელისუფლება.
§2. სასამართლო საკონსტიტუციო კონტროლის დამკვიდრება
მსოფლიოში და საქართველოში
§3. საქართველოს საერთო სასამართლოების
კონსტიტუციურ–სამართლებრივი დახასიათება
§4. მოსამართლის სამართლებრივი სტატუსი
§5. საერთო სასამართლოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
საკონტროლო კითხვები და დავალებები
დანართი №1. მოსამართლეთა ქცევის ტიპობრივი წესები

დანართი №2. დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემის თორმეტი
ძირითადი პრინციპი (აშშ-ი)
კარი XI. მუნიციპალური სამართალი
თავი ოცდამესამე. ადგილობრივი თვითმმართველობა (ზოგადი
მიმოხილვა)
§1. ადგილობრივი თვითმმართველობის არსი და მისი 4
ძირითადი პრინციპი
§2. ადგილობრივი თვითმმართველობის სტრუქტურა
§3. თვითმმართველობის ფუნქციები და უფლებამოსილებანი
1 0
§4. ადგილობრივი თვითმმართველობის ფორმირების წესი
§5. გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმები ადგილობრივ
დონეზე
§6. ადგილობრივი თვითმმართველობის ფინანსები და ქონება
§7. კონტროლი სახელმწიფო მხრიდან
§8. ადგილობრივი თვითმმართველობის ევროპული ქარტია
თავი ოცდამეოთხე. ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა
საქართველოში
§1. საქართველოში თვითმმართველობის განვითარების
ისტორიული მიმოხილვა
§2. ადმინისტრაციულ–ტერიტორიული მოწყობა და
საკანონმდებლო ბაზა

§3. თვითმმართველობის სტრუქტურა საქართველოში
§4. თვითმმართველობათა ორგანოების უფლებამოსილებანი
§5. გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმები და პროცედურები
§6. ადგილობრივი თვითმმართველობის ფინანსები და ქონება
§7. ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა სტატუსი
და კვალიფიკაცია
§8. კონტროლი
§9. ადგილობრივი თვითმმართველობის არსებული
პრობლემები და რეფორმების პერსპექტივები საქართველოში

 


Comments

comments