დანაშაულის მოძღვრება – მერაბ ტურავა


შეგიძლია გადმოწეროთ ან ონლაინ წაიკითხოთ დანაშაულის მოძღვრება - მერაბ ტურავას ავტორობით.

გადაწერა/ონლაინ-წაკითხვა
გადაწერა (ALLSHARES.GE)

წიგნში განხილული საკითხები

 • ატერიალური სისხლის სამართლის საფუძვლები
 • სისხლის სამართლის ერთ-ერთი ძირითადი ინსტიტუტის - სასჯელის ზოგადი მიმოხილვა
 • მოქმედებით ჩადენილი დამთავრებული განზრახი დანაშაულის ცნება და სისტემა
 • დანაშაულის სამსაფეხურიანი სისტემის განვითარების ისტორია
 • დანაშაულის ცალკეული კატეგორიები
 • დანაშაულის ჩადენის დრო და ადგილი
 • სისხლის სამართლის საგარანტიო ფუნქცია. კანონის უკუძალა და ანალოგია. კანონის ინტერპრეტაცია.
 • საქართველოს საერთაშორისო სისხლის სამართლის პრინციპები
 • ქმედების შემადგენლობის მოძღვრება
 • კუმულაციური მიზეზობრიობა
 • მართლწინააღმდეგობა
 • სისხლისსამართლებრივი ბრალის მოძღვრება
 • შეცდომა სისხლის სამართალში
 • სისხლისსამართლებრივი შეცდომის მოძღვრება
 • გაუფრთხილებლობა სისხლის სამართალში
 • გაუფრთხილებლობითი შედეგით კვალიფიცირებული განზრახი დანაშაული
 • იურიდიული პირის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა
 • კორპორაციათა პასუხისმგებლობა სისხლის სამართალში

Comments

comments