საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი (წიგნი მეოთხე) ტომი I და ტომი II

 

wigni4
შეგიძლია გადმოწეროთ ან ონლაინ წაიკითხოთ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი (წიგნი მეოთხე) ორივე ტომი.

გადაწერა / ონლაინ წაკითხვა ტომი I
გადაწერა / ონლაინ წაკითხვა ტომი II
გადაწერა (ALLSHARES.GE)

ტომი I
ტომი II

წიგნებში განხილული საკითხები 
ტომი I

 • ასყიდობა. გაცვლა.
 • ნასყიდობა გადახდის განვადებით
 • გამოსყიდვა
 • უპირატესი შესყიდვის უფლება
 • ჩუქება
 • ქირავნობა
 • ლიზინგი
 • იჯარა
 • სასოფლო-სამეურნეო მიწის იჯარა
 • ფრენშაიზინგი
 • თხოვება
 • სესხი
 • ნარდობის ხელშეკრულება
 • ტურისტული მომსახურება
 • გადაზიდვა - გადაყვანა
 • გადაზიდვის ხელშეკრულება
 • რეკლამაცია (პრეტენზია) და სარჩელი
 • დავალება
 • საკუთრების მინდობა
 • სატრანსპორტო ექსპედიცია
 • შუამავლობა
 • შუამავლობა ბინის ქირავნობისას
 • შუამოვლობა სესხებისას

ტომი II

 • ჯილდოს საჯაროდ დაპირება, კონკურსი
 • მიბარება
 • მიბარება სასაქონლო საწყობში
 • დაზღვევა
 • სადაზღვეო შესატანი
 • უბედური შემთხვევის დაზღვევა
 • საბანკო მომსახურება
 • საბანკო კრედიტი
 • საბანკო გარანტია
 • თავდებობა
 • კონტოკორენტი
 • ფასიანი ქაღალდების ბრუნვიდან წარმოშობილი ვალდებულებანი
 • საწარმდგენლო ფასიანი ქაღალდებიდან წარმოშობილი ვალდებულებანი
 • ერთობლივი საქმიანობა (ამხანაგობა)
 • სამისდღეშიო რჩენა
 • თამაშობა, სანაძლეო
 • საზიარო უფლებები
 • დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შესრულება
 • უსაფუძვლო გამდიდრება
 • დელიქტური ვალდებულებანი

Comments

comments